آدرس اینترنتی :             

 

   www.iptile.com

       www.iptile.ir    

 

       ایمیل :

info@iptile.com

iranianpersiantile@yahoo.com

 

     تلفکس :

035-32765821-4

داخلی 1  (فروش)

داخلی 2  (بازرگانی)

داخلی 3  (مالی)

داخلی 4  (اداری)

داخلی 5  (مدیریت)

داخلی 6 (فکس)

  فکس مستقیم دفتر فروش :

03538413703

  تلفن مستقیم دفتر فروش :

  تلفن مستقیم دفتر اداری :

  تلفن مستقیم دفتر بازرگانی :

  تلفن مستقیم دفتر مالی :

  تلفن مستقیم دفتر مالی :

  تلفن مستقیم دفتر فنی :

  تلفن مستقیم دفتر نگهبانی :

03538413701

03538413705

03538413706

03538413707

03538413708

03538413709

03538413710

مدیریت فروش(مهندس راسخی)

09133506365

داخلی 444 و 408

  آدرس :                                   

یزد , کیلومتر 30 جاده یزد تهران , جاده دوم علی آباد , جنب پست برق رستاق

 

 کدپستی :

8946193791