نام و نام خانوادگي: آقای زکی زاده
نام شهر:  
تلفن تماس: 7262741 0351
فكس:  
موبايل: 09133543285
آدرس: